Eurepejskie Centrum Solidarności

Organizatorzy instytucji:
zwiń top

Newsletter ECS

Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

Przyświeca nam cel rozwijania kompetencji historycznych i społecznych młodzieży. Analizując krytycznie źródła zastanawiamy się, jak przeszłość wpływa na teraźniejszość i przyszłość. Wydarzenia historyczne, takie jak stan wojenny czy rewolucja 1989 w Europie Środkowo-Wschodniej, są dla nas punktem wyjścia do dyskusji na temat mechanizmów życia społecznego, reguł i procedur demokracji, a także postaw. Chcemy pobudzać społeczną wyobraźnię młodzieży zachęcając ją do aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym.

Dlaczego powstała ballada o Janku Wiśniewskim? Grudzień ’70
Uczestnicy warsztatów dowiedzą się dlaczego robotnicy w grudniu 1970 roku przystąpili do protestów. Na podstawie materiałów archiwalnych, głównie wywiadów z uczestnikami wydarzeń, odkryją zaczątki rodzącego się ruchu opozycyjnego wobec władzy komunistycznej oraz poznają siłę państwa stosującego przemoc wobec obywateli. 

Pierwszy z 21 postulatów – „Solidarność”
Metodą pracy zespołowej uczestnicy na podstawie fotografii i innych materiałów stworzą kolaże ze strajku sierpniowego w 1980 roku. Uczniowie odsłonią kulisy strajku, analizując najważniejszą wartość jaką była solidarność międzyludzka. Poznają losy ludzi, którzy aż do przemian Okrągłego Stołu stali u boku Solidarności, nawet wówczas, gdy buntowali się przeciw jej działalności.

Opozycjoniści o przemocy stanu wojennego
Stan wojenny ma swoich bohaterów i antybohaterów. Rodzi się wiele pytań: Co czuli? Co nimi powodowało? Jaką odegrali rolę? Dzięki metodzie inscenizacji uczestnicy warsztatów będą mogli wcielić się w głównych aktorów sceny opozycyjnej lat 80., poznać ich losy, motywacje, wątpliwości, lęki i obawy.

Wiosna obywateli – rewolucja 1989 w Warszawie, Budapeszcie, Berlinie i Pradze
Popularne jesienią ’89 hasło głosiło, że w Polsce upadek komunizmu trwał 10 lat, na Węgrzech 10 miesięcy, a w Czechosłowacji 10 dni. Historia bezkrwawych rewolucji z punktu widzenie czterech stolic Europy Środkowo-Wschodniej ukazuje proces rozpadu bloku państw zza żelaznej kurtyny i dzieje transformacji systemów autorytarnych w demokrację.

Zrozumieć rewolucje. Od rewolucji francuskiej do arabskiej
Po rewolucji świat nigdy nie jest taki sam. Uczestnicy warsztatów postarają się odnaleźć cechy wspólne i różnice między najważniejszymi ruchami rewolucyjnymi minionych dwóch stuleci. Odkryją też znaczenie mechanizmu rewolucji dla Polski i Europy z okresu Jesieni Narodów.

Jak być nieposłusznym w słusznej sprawie?
Warsztat porusza problem państwa, które łamie podstawowe prawa i wolności oraz jednostek, które nie godzą się na taki stan rzeczy. Historia nieposłuszeństwa obywatelskiego zostanie ukazana przez pryzmat biografii takich bohaterów XX wieku, takich jak: Mahatma Gandhi czy Anna Walentynowicz.

 
■ Być obywatelem

Inspirujemy młodzież do stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi. Uczymy praktycznych umiejętności społecznych: krytycznego myślenia, formułowania i wyrażania własnych poglądów, akceptacji dla innych punktów widzenia. Tematem analizy będzie świat współczesny z jego problemami: różnicami społecznymi, stereotypami, przejawami nietolerancji, czy też z fundamentalnymi zasadami funkcjonowania społeczeństw obywatelskich.

Jak to działa? NGO i ja
Warsztaty obywatelskie mają na celu przybliżenie działalności organizacji pozarządowych: ich różnorodności, celów i sposobów funkcjonowania. Uczniowie powołując podczas zajęć do życia własną organizacje pozarządową, samodzielnie przekonają się „jak to działa”.

Lokalnie i globalnie
Warsztaty mają uzmysłowić młodym ludziom, jaki wpływ na środowisko naturalne, gospodarkę i społeczeństwo ma globalna produkcja żywności. Jednocześnie uczą jak żyć proekologicznie i budują postawę współodpowiedzialności za losy naszej planety.

Inny – Obcy. Warsztaty antydyskryminacyjne
W czasach, gdy granice w Europie zanikają, problem inności i nietolerancji jest coraz bardziej aktualny. Uczestnicy warsztatów postarają się znaleźć odpowiedź na pytania: jak powstają stereotypy jaki mają wpływ na nasze postrzeganie świata?, czy są dla społeczeństwa twórcze czy destrukcyjne?, walczyć z nimi czy umacniać? Celem zajęć jest kreowanie i promowanie postawy przyjaznej i otwartej na inne kultury.

Wiara w stereotyp i siła nietolerancji w XX wieku
Poprzez odwołania do wydarzeń historycznych z okresu II wojny światowej młodzi ludzie uświadamiają sobie, czym jest i jak funkcjonuje stereotyp we współczesnym świecie. Wykorzystując aktywizujące metody, warsztaty uczą tolerancji, zrozumienia dla inności i poszanowania równości wobec wszystkich ludzi.

Idziemy na wybory! Obowiązek czy przywilej?
Uczestnicy warsztatów to młodzi ludzie stojący u progu dorosłości, którzy za chwilę staną się pełnoprawnymi członkami demokratycznego społeczeństwa. Zajęcia mają im uświadomić, jak dzięki wyborom będą mogli wpływać na politykę państwa oraz pokazać konsekwencje biernej postawy w życiu obywatelskim.

Granice wolności słowa w demokracji
Wolność słowa jest jednym z podstawowych praw obywatelskich. Może jednak stać się zarówno wartością twórczą dla demokracji, jak i narzędziem szerzenia mowy nienawiści. Młodzi muszą odpowiedzieć sobie na pytania: Gdzie przebiega granica między wolnością słowa a mową nienawiści?, Czy istnieją wartości wyższe, w imię których można ograniczać wolność słowa?, Jak uznawać prawa jednych, nie krzywdząc przy tym innych?

Co to jest kultura polityczna?
Czym jest kultura polityczna? Czy Polacy są w tej materii aktywni? Jak rozwiązuje się konflikty polityczne? Dzięki aktywizującym ćwiczeniom uczestnicy poznają podstawowe typy kultury politycznej i dowiedzą się, jakie cechy i zachowania jednostek je warunkują. Przedyskutują też aktualne problemy i możliwości doskonalenia życia politycznego w Polsce.


■ koszt: zajęcia bezpłatne
■ termin: poniedziałek–piątek, godz. 9–13
■ czas trwania: 2 godziny lekcyjne
■ miejsce: historyczna Sali BHP na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej im. Lenina
■ zgłoszenia: Dział Projektów Edukacyjnych ECS | tel.: 58 768 23 16 | e-mail: edukacja@ecs.gda.pl

© Copyright by ECS - Europejskie Centrum Solidarności, 2012 Projekt i wykonanie: www.br-design.pl