CZEŚĆ! edycja jesienna 2022

PL/UA/RU/EN

PROGRAM DLA NOWYCH MIESZKAŃCÓW I MIESZKANEK GDAŃSKA
inspirujące spotkania i dyskusje / warsztaty / spacery / wizyty studyjne / praktyka języka polskiego

miejsce | Europejskie Centrum Solidarności, plac Solidarności 1, Gdańsk
termin | wrzesień 2022 – listopad 2022
kiedy | w każdą sobotę
udział | bezpłatny
język | polski + wsparcie językowe (ukraiński, rosyjski, angielski)
rejestracja | do 2 września 2022, przez formularz
liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń
szczegółowy program

KONTAKT
Tatiana Guszczina
e-mail: czesc@ecs.gda.pl
tel. +48 507 127 571

UA
ПРИВІТ! Осінній випуск


ПРОГРАМА ДЛЯ НОВИХ МЕШКАНЦІВ І МЕШКАНОК ГДАНСЬКА
надихаючі зустрічі та дискусії / майстер-класи / прогулянки / ознайомчі візити / практика польської мови

місце зустрічей / Європейський Центр Солідарності
plac Solidarności 1, Gdańsk (Площа Солідарності, 1 Гданськ)
час проведення | вересень 2022 – листопад 2022
коли | в кожну суботу
участь | безкоштовна
мова | польська + мовна підтримка (українська, російська, англійська)
реєстрація | до 2 вересня 2022 року за допомогою форми
Кількість місць обмежена, визначальною буде черговість подачі заявок
детальна програма

КОНТАКТ
Тетяна Гущина
e-mail: czesc@ecs.gda.pl
тел.+48 507 127 571

RU
ПРИВЕТ! Осенний выпуск


ПРОГРАММА ДЛЯ НОВЫХ ЖИТЕЛЕЙ И ЖИТЕЛЬНИЦ ГДАНЬСКА
вдохновляющие встречи и дискуссии / мастер-классы / прогулки / ознакомительные визиты / практика польского языка

место встреч | Европейский Центр Солидарности plac Solidarności 1, Gdańsk (Площадь Солидарности, 1 Гданьск)
время проведения | сентябрь 2022 – ноябрь 2022
когда | в каждую субботу
участие | бесплатное
язык | польский + языковая поддержка (украинский, русский, английский)
регистрация | до 2 сентября 2022 посредством формы
количество мест ограничено, определяющей будет очерёдность подачи заявок
детальная программа

КОНТАКТ
Татьяна Гущина
e-mail: czesc@ecs.gda.pl
тел. +48 507 127 571


EN
CZEŚĆ! [HELLO!] The Autumn Edition


PROGRAMME FOR NEW RESIDENTS OF GDAŃSK
inspirational meetings and debates / workshops / walks / study visits / Polish language practice

place | European Solidarity Centre, Plac Solidarności 1, Gdańsk
dates | September 2022 – November 2022
when | every Saturday
participation | free of charge
language | Polish + language support (Ukrainian, Russian, English)
registration | until 2 September 2022, using the online form
number of places limited, applications are processed on a first-come, first-served basis
programme in detail

CONTACT
Tatiana Gushchina
email: czesc@ecs.gda.pl
tel. +48 507 127 571


HARMONOGRAM SPOTKAŃ

Rozpoczęcie programu CZEŚĆ!
W trakcie spotkania poznamy się, porozmawiamy o tym, jak będzie przebiegał program oraz zwiedzimy wystawę stałą ECS.
termin | 10 września, sobota, godz. 10.00–14.00

JA w nowym mieście
Jak wygląda proces adaptacji, co czujemy w trakcie migracji, jak się odnaleźć w nowym otoczeniu – podczas warsztatu przyjrzyjmy się tym zagadnieniom.
termin | 17 września, sobota, godz. 10.00–14.00

Moja HISTORIA
Przyjrzymy się bliżej historii miasta i jego teraźniejszości, przejdziemy po Gdańsku śladem solidarności społecznej.
termin | 24 września, sobota, godz. 10.00–14.00

Moja KARIERA

Podczas warsztatu dowiemy się, jak aktualnie wygląda rynek pracy w Polsce, gdzie i jak szukać zatrudnienia, omówimy proces napisania CV i przejścia rozmowy kwalifikacyjnej.
termin | 1 października, sobota, godz. 10.00–14.00

Moje PRAWO
Porozmawiamy o aspektach prawnych życia w nowym miejscu – legalizacja pobytu, świadczenia socjalne – przedyskutujemy aktualny stan rzeczy oraz porozmawiamy o tym, gdzie szukać informacji i wsparcia.
termin | 8 października, sobota, godz. 10.00–14.00


MY (?) ONI
Zastanowimy się nad tematem efektywnej komunikacji. Zadamy sobie pytanie, jak budować mosty a nie mury. Porozmawiamy o różnicach międzykulturowych, poszukamy sposobów na porozumiewanie się bez konfliktów.
termin | 15 października, sobota, godz. 10.00–14.00

Moje MOŻLIWOŚCI
Gdzie mogę realizować swoje pomysły? Jak wpływać na otoczenie? Rozmowa o aktywnościach obywatelskich z udziałem przedstawicieli NGO, wolontariatu, aktywistów grup nieformalnych.
termin | 22 października, sobota, godz. 10.00–14.00

Moja MAPA
Wspólnie zjemy śniadanie, podczas którego będziemy rozmawiać o ciekawych miejscach w Gdańsku, stworzymy ich mapę, zaplanujemy działania na listopad.
termin | 29 października, sobota, godz. 10.00–14.00

W LISTOPADZIE oddajemy inicjatywę w ręce uczestników. Zostawiamy miejsce na Wasze pomysły – pomożemy i będziemy wspierać Was w zaplanowaniu i realizacji dodatkowych spotkań, warsztatów, wizyt studyjnych, wspólnych wyjść.

Zakończenie programu CZEŚĆ!
Spotkanie podsumowujące. Wręczenie dyplomów ukończenia programu CZEŚĆ!
termin | 26 listopada, sobota, godz. 10.00–14.00

KONTAKT
Tatiana Guszczina
e-mail: czesc@ecs.gda.pl
tel. +48 507 127 571

UA

ГРАФІК ЗУСТРІЧЕЙ

Початок програми ПРИВІТ!
В ході зустрічі ми познайомимося, поговоримо про те, як буде проходити програма і відвідаємо постійну виставку ECS.
дата проведення | 10 вересня, субота, 10.00–14.00

Я в новому місті
Як виглядає процес адаптації, що ми відчуваємо в процесі міграції, як знайти себе в новому оточенні - під час майстер-класу ми детально розглянемо ці аспекти.
дата проведення | 17 вересня, субота, 10.00–14.00

Моя ІСТОРІЯ
Ближче познайомимося з історією міста і його сьогоденням, пройдемося по Гданську слідами громадської солідарності.
дата проведення | 24 вересня, субота, 10.00–14.00

Моя КАР’ЄРА
Під час майстер-класу ми дізнаємося про те, як виглядає нині ринок праці в Польщі, про те, де і як шукати роботу, обговоримо процес написання резюме та проходження співбесіди.
дата проведення | 1 жовтня, субота, 10.00–14.00

Моє ПРАВО
Поговоримо про правові аспекти життя на новому місці – легалізацію перебування, соціальне забезпечення, а також про те, де шукати інформацію та підтримку.
дата проведення | 8 жовтня, субота, 10.00–14.00


Ми (?) ВОНИ
Обговоримо тему ефективного спілкування. Задамося питанням, як будувати мости, а не стіни. Поговоримо про культурні відмінності і пошукаємо способи спілкування без конфліктів.
дата проведення | 15 жовтня, субота, 10.00–14.00

Мої МОЖЛИВОСТІ
Де я можу втілити свої ідеї в життя? Як впливати на оточення? Бесіда про громадянську активність з представниками неурядових організацій, волонтерського руху, активістами неформальних груп.
дата проведення | 22 жовтня, субота, 10.00–14.00

Моя КАРТА
Ми разом поснідаємо, під час сніданку поговоримо про цікаві місця в Гданську, створимо їх карту і сплануємо заходи на листопад.
дата проведення | 29 жовтня, субота, 10.00–14.00

В ЛИСТОПАДІ ми віддаємо ініціативу в руки учасників. Залишаємо місце для Ваших ідей - допоможемо і підтримаємо Вас у плануванні та проведенні додаткових зустрічей, майстер-класів, ознайомлювальних візитів, спільних прогулянок.

Завершення програми ПРИВІТ!
Зустріч-підсумок. Вручення дипломів про закінчення програми ПРИВІТ!
Дата проведення | 26 листопада, субота, 10.00–14.00

КОНТАКТ
Тетяна Гущина
e-mail: czesc@ecs.gda.pl
тел.+48 507 127 571


RU


ГРАФИК ВСТРЕЧ


Начало программы ПРИВЕТ!
В ходе встречи мы познакомимся, поговорим о том, как будет проходить программа и посетим постоянную выставку ECS.
время проведения | 10 сентября, суббота, 10.00–14.00

Я в новом городе
Как выглядит процесс адаптации, что мы чувствуем в процессе миграции, как найти себя в новой обстановке - во время мастер-класса мы поговорим обо всём этом и не только.
время проведения | 17 сентября, суббота, 10.00–14.00

Моя ИСТОРИЯ
Ближе познакомимся с историей города и его настоящим, пройдемся по Гданьску следами общественной солидарности.
время проведения | 24 сентября, суббота, 10.00–14.00

Моя КАРЬЕРА
Во время мастер-класса мы узнаем о современном рынке труда в Польше, о том, где и как искать работу, обсудим процесс составления резюме и прохождения собеседования.
время проведения | 1 октября, суббота, 10.00–14.00

Моё ПРАВО
Поговорим о правовых аспектах жизни на новом месте – легализации пребывания, социальном обеспечении, а также о том, где искать информацию и поддержку.
время проведения | 8 октября, суббота, 10.00–14.00


МЫ (?) ОНИ
Обсудим тему эффективного общения. Зададимся вопросом, как строить мосты, а не стены. Поговорим о межкультурных различиях и поищем способы общения без конфликтов.
время проведения | 15 октября, суббота, 10.00–14.00

Мои ВОЗМОЖНОСТИ
Где я могу воплотить свои идеи в жизнь? Как влиять на окружение? Беседа о гражданской активности с представителями НПО, волонтерского движения, активистами неформальных групп.
время проведения | 22 октября, суббота, 10.00–14.00

Моя КАРТА
Мы вместе позавтракаем, во время завтрака поболтаем об интересных местах в Гданьске, создадим их карту и спланируем мероприятия на ноябрь.
время проведения | 29 октября, суббота, 10.00–14.00

В НОЯБРЕ мы отдаем инициативу в руки участников. Мы оставляем место для Ваших идей - мы поможем и поддержим Вас в планировании и проведении дополнительных встреч, мастер-классов, ознакомительных посещений, совместных прогулок.

Завершение программы ПРИВЕТ!
Встреча, подводящая итоги. Вручение дипломов об окончании программы ПРИВЕТ!
время проведения | 26 ноября, суббота, 10.00–14.00

КОНТАКТ
Татьяна Гущина
e-mail: czesc@ecs.gda.pl
тел. +48 507 127 571

EN

MEETINGS SCHEDULE

Start of the CZEŚĆ! programme
During the meeting, we will get to know each other, talk about the entire programme and also visit the permanent exhibition of the ECS.
date | 10 September, Saturday, 10:00–14:00

ME in the new city
We will take a look at the adaptation process, what we feel when we migrate, how to find ourselves in a new environment - these are some of the issues we will discuss during the workshop.
date | 17 September, Saturday, 10:00–14:00

My HISTORY
We will take a closer look at the history of the city and its present, take a walk through Gdańsk in the footsteps of social solidarity.
date | 24 September, Saturday, 10:00–14:00

My HISTORY
During the workshop we will learn about the current labor market in Poland, where and how to look for employment, discuss the process of writing a CV and getting through an interview.
date | 1 October, Saturday, 10:00–14:00

My LEGAL RIGHTS
We will discuss the legal aspects of living in a new place - legalising your stay, welfare benefits - we will discuss the current state of affairs and where to find information and support.
date | 8 October, Saturday, 10:00–14:00


WE (?) THEY
We will consider the topic of effective communication. We will ask ourselves how to build bridges and not walls. We will talk about cross-cultural differences and look for ways to communicate without conflicts.
date | 15 October, Saturday, 10:00–14:00

My OPPORTUNITIES
Where can I put my ideas into practice? How to influence my surroundings? Talk on civic activism with representatives of NGOs, volunteer work, activists of informal groups.
date | 22 October, Saturday, 10:00–14:00

My MAP
We will have breakfast together, during which we will talk about interesting places in Gdańsk, create a map of them, and plan activities for November.
date | 29 October, Saturday, 10:00–14:00

In NOVEMBER we place the initiative in the hands of the participants. We leave room for your ideas - we will help and support you in planning and implementing additional meetings, workshops, study visits and joint outings.

Conclusion of the CZEŚĆ! programme
Wrap-up meeting. Presentation of CZEŚĆ! programme completion certificates
date | 26 November, Saturday, 10:00–14:00

CONTACT
Tatiana Gushchina
email: czesc@ecs.gda.pl
tel. +48 507 127 571